Предварителна обработка

Пречистване на отпадъчните води е първата и основна стъпка за пречистване на вода.

Mechanische VorbehandlungЦелта на предварителната обработка е да се премахнат физически повечето от неразтворимите твърди вещества за да се намали натоварването с замърсители, както и да се улеснят по-нататъшни стъпки за пречистването на водите в пречиствателната станция.

Осигуряване на надеждна и с високо качество доставка на пречистената вода е от решаващо значение за много последващи процеси. Ето защо избора на правилно избраната технология е много важно. Тя изисква цялостна оценка на качеството на суровата вода и технологичните изисквания, с цел да се оптимизира дизайна, условията на работа и ефективност. MENA-Water има опит и ноу-хау, за избера най-подходящите системи и стандартни решения по специфичните изисквания и дизайн на поръчителя.

 

Предварителното третиране, включва следните процеси:

  • Решетъчни системи за отстраняване на по-едрите твърди частици
  • Промивни преси за обезводняване и уплътняване на отпадъците
  • Пясъкоуловители за отстраняване на частици с размери над 0,15мм
  • Класификатор за пясък и промивни системи за да се очисти от органични замърсители
  • Отделяне на утайки и изплуващи частици преди биологично третиране
  • Аерирани маслоуловители за предварително третиране и отделяне на плаващи материали преди биологично третиране