Битови отпадни води

KommunalabwasserMENA-Water осигурява системи, услуги и оборудване за пречистване на битови отпадни води.
Процесите на пречистване обхващат, физическа, химическа и биологична обработка.
Ние доставяме всички необходими съоръжения за всички етапи от лечението. »Продукти

Пречистената вода може да бъде приключен след изясняване в повърхностна вода или за напояване и се използва като технологична вода. Това зависи от местните законови изисквания.

Тъй като увеличаването на търсенето на чисти водни ресурси в света, необходимостта расте за повторно използване на пречистената отпадъчна вода директно.

Kommunalabwasser

Чрез иновативни технологии, като допълнение към конвенционалната вторична биологична обработка могат и хранителните соли или другите вещества, в много малка концентрация , да се елиминират целенасочено.

MENA-Water MBR Контейнерна инсталация използва активира процеса на биологична утайка в комбинация с филтриране MBR. По този начин даваме възможност на много кратки срокове за изпълнение и максимална гъвкавост.