Вторична обработка

Вторичната обработка цели отстраняване органичните вещества от отпадната вода.

BiologieЗадача на биологично стъпало (възстановяване) е да се намали биоразградимите органични вещества и неразтворените вещества.

Това са човешки екстременти, хранителни отпадъци, сапуни, перилни препарати и т.н. При по-голямата част от комуналните пречиствателни станции за отпадна вода в биобасейните се прилагат аеробни биологични процеси с добавянето на атмосферен кислород . Микроорганизмите се нуждаят от кислород и храна под формата на биоразградими водоразтворими органични примеси (като захар, мазнина, органични въглеродни молекули с къси верига, и т.н.), и образуват по-малко разтворими по–едри фракции. Последната стъпка в етапа на биологично третиране, цели отлагането на флокулите като утайки във вторичен утаител.
Оттича се пречистена отпадъчна вода, която съдържа само малки количества от органичен материал и суспендирани твърди частици.
Получената утайка се смесва като рецирккулираща с отпадните води след механичното стъпало отново и така попада обратно в биобасейна за аерация. Чрез непрекъснатото размножаване на микроорганизмите се получава излишна утайка, която се отделя за третиране на утайките (уплътняване, гниене, обезводняване, изсушаване).

Прилагат се:
  • Аератори с различни конструкции за пренос на кислород
  • Смесител за смесване и предотвратяване на утаяване
  • Скрепери с различни конструкции за събиране и изнасяне на постоянната утайка
  • Скимер за изнасяне на плаващи утайки и масла

Контрол на миризмите

MENA-Water е застъпник на здравето и безопасността.

AbluftreinigungПроцесите на обработка на водите и утайките са съпроводени с типично неприятни миризми. Налични са различни способи за предпазване и борба с миризмите.

MENA-Water предлага различни системи за пречистване и дезинфекция на въздуха. Надеждността и ефективността на тези системи е доказана в много пречиствателни станции за битови води в Германия.

продуктови групи

  • Биофилтър
  • Филтър с активен въглен
  • Мокър скрубер
  • Капков биофилтър

Palm Jumeirah Island


Разширение на станция за питейни води в Етиопия

AdamaРеконструкция и разширение на пречиствателна станция за питейна вода.

Oromia National Regional State инвестира в обновлението и оптимизирането на пречиствателната станция за питейна вода в град Адама. …Чети повече →